Valencianisme i desvalencianisacio

Valencianisme.

La societat valenciana es una unificacio social, cultural i territorial. La nostra societat te un orgull de ser, que l’impulsa a alvançar cap al desenroll. En poques paraules, som valencians perque ho sentim. Tenim la necessitat de ser mosatros mateixos els que dugam avant la nostra terra. Es exclusivament est orgull lo que fa que sigam un poble envejable, gran entre els grans.

Durant sigles este sentiment del poble valencià, est orgull, esta defensa de lo purament valencià ha desembocat en un moviment social denominat valencianisme. Els valencianistes son els individus que formen part de la cultura. La cultura es un conjunt d’elements format per la llengua, la terra, les festes, la roba, l’agricultura, l’economia, etc.

Recordant a l’Unesco que en 1982 digue “…que la cultura dona a l’home la capacitat de reflexionar sobre sí mateix. Es ella la que fa que mosatros sigam sers especificament humans, racionals, critics i eticament compromesos. A traves d’ella, discernim els valors i efectuem opcions. A traves d’ella, l’home s’expressa, pren consciencia de sí mateix, es reconeix com un proyecte inacabat, posa en qüestio les seues realisacions, busca incansablement noves significacions, i crea obres que el transcendixen.”

Es aixina que els valencianistes son els que defenen i lluiten per la conservacio d’un estil de vida que nomes se dona en la nacio valenciana. Aixina puix, per a complir este fi defenen i practiquen la cultura valenciana per damunt de les demes, ya que esta es l’unica que, segons la societat valenciana, ha existit i continua existint. Al fer-ho ha dotat als valencians de la maxima hegemonia i grandea.

Els classics del sigle XV, mostren que la cultura valenciana es la primera cultura llatina que flora i se deslliga de lo romà clamant independencia cultural. Com la nostra cultura nomes es pot donar en la nacio valenciana ha de ser defesa, ya que sino desapareixerà, duent-mos a l’estat quotidia, estandar, comu, etc. Deixem, aixina, de ser unics, orgullosos i en definitiva atractius per als demes.

Desvalencianisacio.

En l’actualitat hi ha dos ideologies que s’estan imponent en la nostra patria. Parlem del pancastellanisme i el pancatalanisme. Estes dos corrents ideologiques son moviments socials que pretenen expandre’s, que imponen la seua cultura per a que la societat la prenga com a seua. I per tant, se senta castellana o catalana. Es dir, que lo valencià deixe de tindre lloc de ser, i vaja desapareixent.

Darrere quedaren les batalles, les guerres, els genocidis entre els pobles: lo que l’home ha fet des de que es home: conquistar. Una nacio ya no pot bombardejar a una atra per riquees o poder. Ya no maten o esclavisen al cos; perque sino l’opinio publica, l’etica, lo decent, els drets humans, etc. serien nomes paraules i no “realitats”.

Hui en dia no fa falta, lo unic que han de fer es modificar els conceptes mes purs a la seua propia conveniencia per a justificar els seus actes. El ser huma no es unicament materia, es tambe lo que: ama, lo que sent i lo que viu. Si controlen lo que ama i lo que odia l’home, l’esclavisaran.

“Hem de sofrir la vigilancia d’este superestat que ha aplegat a apoderar-se de la vida i la consciencia dels seus subdits, intervenint, fins i tot, en les esferes mes intimes dels sentiments humans. Tot està controlat per l’omnipresent figura del Gran Germa, el cap que tot ho veu, que tot ho escolta i que tot ho dispon.” (Orwell, George: 1984, 1949).

Tornar a Informacio sobre les ideologies

Tornar a Documentacio

 

Deixa un comentari